#browsing photography

EKTAR

EKTAR

where I live.
Ilford XP2 super

where I live.

Ilford XP2 super

Berlin, 2014

Kodak Tri-X

Berlin, 2014

Kodak Tri-X

Henning, 2014

kodak portra

Henning, 2014

kodak portra

Marija, 2014
Leica M6, 50mm summicron rigid 1964, Kodak Tri-X 400

Marija, 2014

Leica M6, 50mm summicron rigid 1964, Kodak Tri-X 400

Kaunas, 2014
kodak portra

Kaunas, 2014

kodak portra

henning, 2014
Kodak Portra 160

henning, 2014

Kodak Portra 160

Snap on Tri-X

Snap on Tri-X

Blauer Transporter, Kaunas, 2014
Kodak Portra 400

Blauer Transporter, Kaunas, 2014

Kodak Portra 400

Abandoned Market, Kaunas, 2014

Kodak Tri-X

Abandoned Market, Kaunas, 2014

Kodak Tri-X